Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Srijeda, 8. srpanj 2020.
Croatian English

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

natjecaj-2019

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18) i članka 10. Statuta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, (Klasa 003-05/18-01/01; Ur. broj: 2178-19-01-18-1 od 26. studenoga 2018.), ravnatelj Državnog arhiva u Slavonskom Brodu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– prijedlog programa rada,
– najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i
obrazovanja,
– položen stručni ispit iz arhivske struke,
– isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje prilažu:

– životopis,
– dokaz o završenom studiju odnosno stručnoj spremi (izvornik ili ovjerovljena preslika),
– prijedlog programa rada Državnog arhiva u Slavonskom Brodu,
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjerovljena
preslika),
– domovnica (preslika),
– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne
stariji od 30 dana),
– dokaz o radnom iskustvu u arhivu ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju,
– uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest
mjeseci (izvornik).
- popis stručnih ili znanstvenih radova.

Na temelju čl. 41. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Slavonskom Brodu može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08, 69/17).

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva branitelja.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture Republike Hrvatske na četiri godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Slavonskom Brodu na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, A. Cesarca 1, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom:

"Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicuˮ.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

TEKST NATJEČAJA (PDF)

Nalazite se ovdje: Naslovnica JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Slavonskom Brodu