Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Srijeda, 1. travanj 2020.
Croatian English

Natječaj za zapošljavanje arhivista na zamjeni

natjecaj-2019

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu DASB-a), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), čl. 5. Pravilnika o radu DASB-a i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DASB-a, ravnatelj Arhiva raspisuje

N A T J E Č A J


I. Za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto: ARHIVIST (m/ž) na obradi i sređivanju arhivskih fondova i zbirki unutar Arhiva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

II. Uvjeti:

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
• aktivno znanje jednog stranog jezika
• informatička obrazovanost i vještine
• položen vozački ispit B kategorije

III. Uz prijavu treba priložiti:

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- domovnica (preslika)
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
- životopis
- uvjerenje HZZ-a da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih prije raspisivanja natječaja ili na dan raspisivanja natječaja
- elektronički zapis HZMO-a s podatcima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

IV. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

V. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom «Natječaj za radno mjesto arhivist».

VI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

RAVNATELJ DASB-a:
mr.sc. Ivan Medved

TEKST NATJEČAJA (PDF)

Nalazite se ovdje: Naslovnica Natječaj za zapošljavanje arhivista na zamjeni