Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 30. studeni 2020.
Croatian English

Natječaj za zapošljavanje arhivista pripravnika (Odjel Požega)


natjecaj-2019

REPUBLIKA HRVATSKA 

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU

KLASA: 112-06/20-01/6

URBROJ: 2178-19-01-20-1

Slavonski Brod, 16. 11.2020.


Sukladno Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. godinu Ministarstva kulture RH, Državni arhiv u Slavonskom Brodu raspisuje


N A T J E Č A J


I. Za zapošljavanje pripravnika za radno mjesto: ARHIVIST-PRIPRAVNIK, na obradi, sređivanju arhivskih fondova i zbirki, izradi obavijesnih pomagala, rješavanju zahtjeva stranaka i istraživača i drugim poslovima u Državnom arhivu u Slav. Brodu-Odjel u Požegi

(M/Ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci


II. Uvjeti:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09) – humanističkog i društvenog smjera, prednost imaju profesor ili magistar povijesti

• aktivno znanje engleskog jezika
• informatička obrazovanost i vještine
• položen vozački ispit B kategorije


III. Uz prijavu treba priložiti:
• dokaz o stručnoj spremi (preslika)
• domovnicu (preslika)
• uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
• životopis


IV. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

V. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom »Natječaj za radno mjesto arhivist-pripravnik«.


VI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Nalazite se ovdje: Naslovnica Natječaj za zapošljavanje arhivista pripravnika (Odjel Požega)