Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Utorak, 20. listopad 2020.
Croatian English

PRAVILNIK O RADU ČITAONICE DASB-a

Pravila za rad u čitaonici

 • U čitaonice se smije unositi samo papir, pisaći pribor i prijenosno osobno računalo. Ostale stvari potrebno je pohraniti u garderobi ili na drugom za to predviđenom mjestu.
 • U čitaonici je zabranjeno pušiti, glasno razgovarati, jesti i piti ili koristiti predmete koji na bilo koji način mogu oštetiti arhivsko gradivo.
 • Na korištenje se u načelu daju snimci arhivskoga gradiva.
 • Na korištenje se ne daje izvorno filmsko i slikopisno gradivo, kao ni sigurnosni snimci.
 • Izvornici se daju na korištenje ukoliko ne postoje snimke toga gradiva ili ako to zahtijeva znanstvena metoda rada.
 • Korisnik u čitaonici ispunjava zahtjevnicu za arhivsko gradivo. Zahtjevnica se predaje do 12,00 sati za sljedeći dan.
 • Ukoliko se naručeno arhivsko gradivo ne koristi duže od 5 dana, ono se vraća u spremište.
 • Dokumente potrebne u službene svrhe arhivi u načelu daju na korištenje u obliku ovjerovljena preslika.
 • Korištenje arhivskoga gradiva privremeno se uskraćuje: a) kada je gradivo oštećeno; b) kada je gradivo nesređeno; c) kada je u tijeku arhivistička obrada gradiva; d) kada netko već koristi to gradivo; e) kada je gradivo na izradi preslika; f) kada je gradivo na restauriranju; g) kada je gradivo posuđeno za izložbu.
 • U čitaonici se u jednome danu može dobiti na korištenje najviše pet arhivskih jedinica (kutija, svežnjeva, knjiga, svitaka, albuma). Istovremeno se može koristiti samo jedna arhivska jedinica.
 • Korištenje arhivskoga gradiva i obavijesnih pomagala je besplatno.
 • Za izradu preslika, uporabu posebne tehničke opreme ili najam audiovizualnoga gradiva, arhivu se plaća naknada prema Cjeniku usluga državnih arhiva.
 • Prema Cjeniku arhivi naplaćuju i istraživanja za pojedine korisnike, kao što su rodoslovna i druga tematska istraživanja.

Obveze korisnika

 • Korisnici su dužni pažljivo postupati s arhivskim gradivom da se ne bi oštetilo ili uništilo. Ne smiju se naslanjati na arhivsko gradivo, na gradivu praviti bilješke, podcrtavati tekst, savijati ili vlažiti listove, koristiti se arhivskim dokumentima kao podlogom za pisanje.
 • Korisnik ne smije mijenjati poredak spisa. Ukoliko korisnik primijeti da je narušen poredak spisa, ili da je pojedini spis oštećen ili nedostaje, o tome je dužan obavijestiti dežurnoga djelatnika u čitaonici.
 • Pri korištenju nekonvencionalnoga arhivskoga gradiva  (fotografija, film, audio i video zapisi i dr.) korisnici su dužni pridržavati se uputa koje će im dati dežurni djelatnik u čitaonici.
 • Korisnici ne smiju ni u kojem slučaju gradivo iznositi iz čitaonice.
 • Prije napuštanja čitaonice korisnik je dužan  obavijestiti djelatnika u čitaonici o prestanku rada i vratiti gradivo.
 • Ako korisnik na bilo koji način ošteti arhivsko gradivo koje mu je dano na korištenje, dužan je nadoknaditi nastalu štetu.
 • Oštećivanje, uništenje, otuđivanje ili pokušaj otuđivanja arhivskoga gradiva kazneno je djelo prema odredbama Kaznenoga zakona Republike Hrvatske.
 • Protiv osobe koja namjerno ošteti, uništi, prisvoji ili pokuša otuđiti arhivsko gradivo, arhiv obvezno podnosi prijavu nadležnome tijelu državne vlasti, u skladu sa zakonom.
 • Za svaku štetu i povredu nečijega prava nastalu korištenjem arhivskoga gradiva, odgovara osoba kojoj je odobreno korištenje gradiva, u skladu sa zakonom.
 • Korisnik arhivskoga gradiva osobno je odgovoran u slučaju povrede odredaba Zakona o autorskom pravu.
 • Pri izdavanju posebne dozvole za korištenje gradiva kojemu nisu dospjeli rokovi dostupnosti, od korisnika se traži pisana izjava kojom se obvezuje da neće učiniti javnom niti jednu informaciju koja bi mogla povrijediti javni ili privatni probitak, te da sam snosi svu zakonsku i materijalnu odgovornost u slučaju spora.
 • Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima, u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva, arhivskoga fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice korištenoga gradiva.
 • Za objavljivanje arhivskoga gradiva korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobrenje ravnatelja arhiva.
 • Korisnik je obvezan dostaviti knjižnici arhiva čijim se gradivom koristio po jedan primjerak svoga stručnoga ili znanstvenoga rada, odnosno knjige nastale na temelju korištenoga arhivskoga gradiva.

Izrada preslika

 • Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova.
 • Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnatelju DASB.
 • Snimci se u načelu rade iz zaštitnih mikrosnimaka.
 • Snimci iz dopunskih mikrofilmova dobivenih iz drugih arhiva mogu se izrađivati samo ako za to postoji odobrenje tih arhiva.
 • Za izradu preslika potrebno je popuniti posebnu zahtjevnicu.
 • U zahtjevnici za arhivsko gradivo do kraja 18. st.,  kao i za određene vrste arhivskoga gradiva (knjige, grafike, planovi, zemljovidi, fotografije i sl.) za koje nije dopuštena izrada fotokopija navodi se vrsta preslika.
 • U zahtjevnici, ili na posebnom prilogu potrebno je  naznačiti listove, odnosno stranice, te posebnim listićima obilježiti arhivsko gradivo za snimanje.
 • Pojedinome korisniku dopušteno je na fotokopirnom aparatu izraditi 100 kopija tijekom jednog mjeseca.
 • Naknade za izradu preslika i vrste preslika utvrđene su Cjenikom usluga DASB-a.
 • DASB pridržava pravo odbiti izradu preslika iz zaštitnih ili drugih razloga.

Naknade

 • Za izdavanje ovjerovljenoga prijepisa ili preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku usluga DASB-a.
 • Za korištenje arhivskoga gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili  objavljivanje reprodukcija ili izvornoga arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje arhiva.
 • Arhiv sudjeluje u dobiti ostvarenoj objavljivanjem reprodukcija ili gradiva, a prema posebnom ugovoru koji se sklapa sa korisnikom.
Nalazite se ovdje: Naslovnica Rad sa korisnicima Pravilnik o radu čitaonice DASB-a