Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Četvrtak, 22. listopad 2020.
Croatian English

Tečaj za djelatnike u pismohrani

Program stručnog usavršavanja djelatnika u pismohranama (26.-27.9.2017.)

IMAG1895PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DJELATNIKE U PISMOHRANAMA (26. i 27. rujna 2017.)

Lokacija održavanja: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca 1,
Izložbena dvorana Arhiva (2. kat)

UTORAK, 26.09.2017.

9,15 – 9,40
Prijave sudionika i podjela materijala

9,40 – 10,25
ORGANIZACIJA ARHIVSKE SLUŽBE U REPUBLICI HRVATSKOJ (mr. sc. Ivan Medved, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Organizacija arhivske službe; nadležnosti arhiva; osnove arhivske službe u RH...

10,30 – 11,15
UREDSKO POSLOVANJE (Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu)
 Pravila upravljanja dokumentacijom prema Uredbi o uredskom poslovanju; upoznavanje s osnovnim uredskim evidencijama, vrstama spisa koji nastaju u upravi i javnim službama, oblikovanjem i organizacijom osnovnih jedinica udruživanja spisa (dokument, predmet, dosje, serija), ustrojem pisarnice, ulogom pismohrane te postupcima u rukovanju i obradi dokumentacije, označavanje jedinica dokumentacije...

11,15 – 11,45
Pauza

11,45 - 12,30
SPISOVODSTVO (Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu)
 Upoznavanje s osnovnim normama za upravljanje spisima, ukazivanje na bitne razlike između spisovodstva i uredskog poslovanja, upoznavanje s ciljevima i svrhom dokumentiranja poslovnih aktivnosti, vođenja evidencija o zapisima, politikom spisovodstva te principima svrsishodnog i kvalitetnog sustava za upravljanje spisima...

12,35 – 13,20
KLASIFIKACIJA I ORGANIZACIJA DOKUMENTACIJE U PISMOHRANI (Gordana Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Pravila formiranja klasifikacijskog sustava; struktura dokumentacije–različiti klasifikacijski planovi ili sustavi; svrha klasifikacije i klasifikacijski sustav u upravljanju dokumentacijom; izrada i primjena klasifikacijskog sustava u organizaciji dokumentacije upravnih tijela i javnih ustanova...

13,20 -13,30
Pauza

13,30 – 14,15
SREĐIVANJE, OBRADA I OPIS GRADIVA (Gordana Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
• Pravila arhivističkog sređivanja gradiva; dubina sređivanja - najčešće četiri razine (fond, serija, predmet (dosje) i pojedinačni dokument); postupak sređivanja; podaci kojima se iskazuje sređenost; opis gradiva...

14,15-15,00
UVJETI ČUVANJA I ZAŠTITE ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Svrha zaštite, vrste i svojstva (fizikalna i kemijska) gradiva; vrste i uzročnici oštećivanja i propadanja; preventivna zaštita gradiva; uvjeti smještaja i čuvanja; organizacija spremišnog prostora; oprema i uređenje spremišta; zaštita gradiva u korištenju...

SRIJEDA, 27.09.2017.

9,15 – 10,00
NEKONVENCIONALNO GRADIVO (Gordana Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Vrste, osnovna svojstva, zaštita i čuvanje audiovizualnih i elektroničkih zapisa; način tehničkog opremanja i odlaganja; zaštita integriteta elektroničkih zapisa...

10,00 – 11,30
VREDNOVANJE ARHIVSKOG GRADIVA, IZRADA POPISA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA, ODABIRANJE I IZLUČIVANJE GRADIVA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Svrha vrednovanja gradiva; metodologija i postupci u vrednovanju; propisi o vrednovanju arhivskog gradiva u Republici Hrvatskoj; utvrđivanje vrijednosti i rokova čuvanja; izrada i primjena popisa gradiva s rokovima čuvanja; postupak izlučivanja i uništavanja izlučenoga gradiva; dokumentacija o izlučivanju i uništenju gradiva...

11,30 – 12,00
Pauza

12,00 – 13,20
IZRADA POPISA DOKUMENTACIJE, PREZENTACIJA RADA NACIONALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (NAIS ili ARHINET), PREDAJA ARHIVSKOG GRADIVA ARHIVIMA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Evidencije dokumentacije prema arhivskim propisima; izrada zbirnog popisa i njegova dostava nadležnom arhivu; obveza i rokovi predaje gradiva nadležnom arhivu; postupak predaje gradiva i dokumentacija o predaji; postupanje s gradivom u slučaju prestanka djelatnosti i prijenosa nadležnosti na drugo tijelo...

13,20 – 13,30
Pauza

13,30-14,00
Razgledavanje arhivskog spremišta DASB-a

14,00-14,45
KORIŠTENJE ARHIVSKOG GRADIVA (Katarina Aladrović-Mehandžija, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Korištenje arhivskog gradiva u arhivima i vođenje evidencija o korištenju arhivskog gradiva; dostupnost gradiva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama; primjena i ograničenja u korištenju gradiva prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka...

14,45 – 15,15
Obavijesti o pristupanju stručnom ispitu
Podjela potvrda o prisustvovanju tečaju

Nalazite se ovdje: Naslovnica Stvaratelji Tečaj za djelatnike u pismohrani Program stručnog usavršavanja djelatnika u pismohranama (26.-27.9.2017.)