Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Četvrtak, 22. listopad 2020.
Croatian English

Tečaj za djelatnike u pismohrani

Program stručnog usavršavanja djelatnika u pismohranama (24.-25.9.2019.)

teaj za djelatnike u pismohranama 26-27092017 4 20171106 1414934999SLAVONSKI BROD - Državni arhiv u Slavonskom Brodu održati će 24. i 25. rujna (utorak i srijeda) 2019. godine u prostorijama Arhiva u Slavonskom Brodu (A. Cesarca 1) tečaj za djelatnike u pismohranama iz Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije koji su obvezni položiti stručni ispit sukladno čl. 16. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva (NN 63/04) i čl. 2. Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04).

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DJELATNIKE U PISMOHRANAMA (24. i 25. rujna 2019.)

Lokacija održavanja: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca 1
Izložbena dvorana Arhiva (2. kat)

UTORAK, 24.09.2019.

9,15 – 9,30 Prijave sudionika i podjela materijala

9,30 – 10,15
ORGANIZACIJA ARHIVSKE SLUŽBE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ARHIVSKI PROPISI – OBVEZE STVARATELJA I POSJEDNIKA ARHIVSKOG GRADIVA (Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu)
Organizacija arhivske službe; propisi i norme koji se odnose na obveze stvaratelja i posjednika arhivskog gradiva, nadležnosti arhiva osnove arhivske službe u RH te propise iz drugih grana djelatnosti koji se odnose na obvezu vođenja i čuvanja dokumentarnog gradiva.

10,15 – 11,00
UREDSKO POSLOVANJE (Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu)
Pravila upravljanja dokumentacijom prema Uredbi o uredskom poslovanju; upoznavanje s osnovnim uredskim evidencijama, vrstama spisa koji nastaju u upravi i javnim službama, oblikovanjem i organizacijom osnovnih jedinica udruživanja spisa (pismeno, predmet, dosje, serija), ustrojem pisarnice, ulogom pismohrane te postupcima u rukovanju i obradi dokumentacije, označavanje jedinica dokumentacije.

11,00 – 11,30
Pauza

11,30 - 12,15
SPISOVODSTVO (Dr.sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv)
Upoznavanje s osnovnim normama za upravljanje spisima, ukazivanje na bitne razlike između spisovodstva i uredskog poslovanja, upoznavanje s ciljevima i svrhom dokumentiranja poslovnih aktivnosti, vođenja evidencija o zapisima, politikom spisovodstva te principima svrsishodnog i kvalitetnog sustava za upravljanje spisima.

12,15 – 13,00
KLASIFIKACIJA I ORGANIZACIJA PREDMETA (Dr. sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv)
Pojam klasifikacije i klasifikacijskoga plana, svrha i ciljevi klasifikacijskih sustava u upravljanju dokumentacijom, zakonski propisi koji normiraju način izrade i korištenja klasifikacijskoga sustava, klasifikacijski planovi, struktura klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva, primjeri dodjeljivanja klasifikacijske oznake.

13,00 - 13,10
Pauza

13,10 – 13,55
SREĐIVANJE, OBRADA I OPIS GRADIVA (Gordana Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Pravila sređivanja gradiva; dubina sređivanja - najčešće četiri razine (fond, serija, predmet (dosje) i pojedinačni dokument); postupak sređivanja; podaci kojima se iskazuje sređenost; opis gradiva.

13,55 – 14,40
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (Gordana Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama; nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

 

SRIJEDA, 25.09.2019.

9,15 – 10,00
UVJETI ČUVANJA I ZAŠTITE ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Svrha zaštite, vrste i svojstva (fizikalna i kemijska) gradiva; vrste i uzročnici oštećivanja i propadanja; preventivna zaštita gradiva; uvjeti smještaja i čuvanja; organizacija spremišnog prostora; oprema i uređenje spremišta; zaštita gradiva u korištenju.

10,00 – 10,45
KORIŠTENJE ARHIVSKOG GRADIVA (Katarina Aladrović-Mehandžija, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Korištenje arhivskog gradiva u arhivima i vođenje evidencija o korištenju arhivskog gradiva te korištenje arhivskog i dokumentarnog gradiva kod samih stvaratelja.

10,45 – 11,15
VREDNOVANJE ARHIVSKOG GRADIVA, IZRADA POPISA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA, ODABIRANJE I IZLUČIVANJE GRADIVA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Svrha vrednovanja gradiva; metodologija i postupci u vrednovanju; propisi o vrednovanju arhivskog gradiva u Republici Hrvatskoj; utvrđivanje vrijednosti i rokova čuvanja; izrada i primjena popisa gradiva s rokovima čuvanja; postupak izlučivanja i uništavanja izlučenoga gradiva; dokumentacija o izlučivanju i uništenju gradiva.

11,15 – 11,45
Pauza

11,45 – 12,30
IZRADA POPISA DOKUMENTACIJE, PREDAJA ARHIVSKOG GRADIVA ARHIVIMA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Evidencije dokumentacije prema arhivskim propisima; izrada zbirnog popisa i njegova dostava nadležnom arhivu; obveza i rokovi predaje gradiva nadležnom arhivu; postupak predaje gradiva i dokumentacija o predaji; postupanje s gradivom u slučaju prestanka djelatnosti i prijenosa nadležnosti na drugo tijelo.

12,30 - 13,00
Razgledavanje arhivskog spremišta DASB-a

13,00 - 13,45
UREDSKO POSLOVANJE I DIGITALNO GRADIVO (Joakim Čičić, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Pojam digitalizacija; digitalizacija i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima; prednosti digitalizacije u uredskom poslovanju; uređaji za digitalizaciju; mediji za pohranu digitalnih zapisa; standardni i preporučeni formati elektroničkih zapisa; postupci konverzije i migracije podataka; elektronički sustav upravljanja dokumentima; elektronički dokumenti: svojstva, integritet i vjerodostojnost, životni ciklus dokumenta, koncepti trajne zaštite i čuvanja elektroničkih dokumenata.

13,45 - 14,15
Obavijesti o pristupanju stručnom ispitu
Podjela potvrda o prisustvovanju tečaju

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Stvaratelji Tečaj za djelatnike u pismohrani Program stručnog usavršavanja djelatnika u pismohranama (24.-25.9.2019.)