Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Utorak, 26. ožujak 2019.
Croatian English

Tribine, predavanja...

Na portalu ArhOl objavljen članak o Arhivskoj pedagogiji u DASB-u

likovna radionica uenika os bogoslav sulek 36 20140428 1014429988

Na portalu ArhOl objavljen je stručni članak kolegice Gordane Slanček o Arhivskoj pedagogiji i radu sa učenicima u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu.

Izvod iz članka:

''Državni arhiv u Sla­von­skom Brodu sura­đuje s uče­ni­cima osnov­nih i sred­njih škola, stu­den­tima i na taj način se uklju­čio u novu kul­turnu poli­tiku više okre­nutu jav­nosti. Ova­kav način rada je samo jedan dio surad­nje Arhiva i druš­tva u kojem dje­luje. Prije tri godine Arhiv je počeo orga­ni­zi­rati edu­ka­tivne radi­onice jer imamo vlas­titi pros­tor u kojemu je moguće ostva­riti takvu vrstu rada. Do tada uče­nici i stu­denti dola­zili su samo posje­titi izložbu i raz­gle­dati Arhiv kao usta­novu koja čuva arhiv­sko gra­divo...'' Pročitajte više na ArhOl

Nalazite se ovdje: Naslovnica Tribine Na portalu ArhOl objavljen članak o Arhivskoj pedagogiji u DASB-u