Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Srijeda, 24. travanj 2019.
Croatian English

Tribine, predavanja...

Natječaj za radno mjesto: ARHIVIST na obradi i sređivanju arhivskih fondova i zbirki

dasb-foto

Državni arhiv u Slavonskom Brodu na temelju članka 24. Statuta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu (dalje DASB), čl. 5. Pravilnika o radu DASB, a u skladu s čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012) i suglasnosti Ministarstva kulture RH, Klasa: 112-01/17-01/0703; Urbroj:532-06-02-02/2-17-02 od 02. kolovoza 2017. godine raspisuje

N A T J E Č A J

I. Za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto: ARHIVIST na prikupljanju, obradi i sređivanju arhivskih fondova i zbirki iz perioda Domovinskog rata s područja Slavonije i Baranje, bosanske Posavine i ostalih arhivskih fondova i zbirki 20. stoljeća
(M/Ž) -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

II. Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09) – humanističkog i društvenog smjera
- VSS, profesor ili magistar povijesti
- položen stručni ispit za zvanje arhivist
- aktivno znanje engleskog jezika
- informatička obrazovanost i vještine
- položen vozački ispit B kategorije

III. Uz prijavu treba priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- domovnicu (preslika)
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
- životopis

IV. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

V. Ukoliko kandidat prijavljen na natječaj nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

VI. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave (23.08.2017.) na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom «Natječaj za radno mjesto arhivst».

VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

 

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Tribine Natječaj za radno mjesto: ARHIVIST na obradi i sređivanju arhivskih fondova i zbirki