Novosti

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/19 i 114/22) i članka 10. Statuta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, (Klasa 003-05/18-01/01; Ur. broj: 2178-19-01-18-1 od 26. studenoga 2018.), ravnatelj Državnog arhiva u Slavonskom Brodu raspisuje

                                                                       JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

Uvjeti:

–  završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

–  prijedlog programa rada Državnog arhiva u Slavonskom Brodu,

–  najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,

– položen stručni ispit iz arhivske struke,

– isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje  prilažu:

– životopis,

– dokaz o završenom studiju odnosno stručnoj spremi (izvornik ili ovjerovljena preslika),

– prijedlog programa rada Državnog arhiva u Slavonskom Brodu,

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjerovljena preslika),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili  domovnice),

– dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci ili radu u području kulture, znanosti i obrazovanja (potvrde ili preslike ugovora o radu) i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje  (ne  stariji od 30 dana),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest  mjeseci (izvornik),

– popis stručnih i znanstvenih radova.

Ako kandidat bude izabran za ravnatelja, obvezan je potpisati izjavu da ne postoje okolnosti iz čl. 39. Zakona o ustanovama.

Na temelju čl. 41. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Slavonskom Brodu može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08, 69/17).

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na javni  natječaj dužni su priložiti osim  dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz čl. 49 navedenog Zakona.

Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te koja je vlastoručno potpisana.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministrica kulture i medija Republike Hrvatske na četiri godine.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Slavonskom Brodu na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, A. Cesarca 1, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom: “Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu-ne otvarati”.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Državni arhiv u Slavonskom Brodu

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE DRŽAVNOG ARHIVA U SLAVONSKOM BRODU (.pdf)

 

 

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close