Novosti

Javni natječaj za popunu radnih mjesta (arhivist i arhivski tehničar)

R E P U B L I K A H R V A T S K A

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU

KLASA: 112-02/21-01/2

URBROJ: 2178-19-01-21-1

Slavonski Brod,  02.06.2021.

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu  DASB-a), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), čl. 5. Pravilnika o radu DASB-a i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DASB-a, te Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Klasa: 112-01/21-01/0162; Ur. broj: 532-02/1-21-02 od 7. svibnja 2021. godine ravnatelj Arhiva raspisuje

                                            J A V N I   N A T J E Č A J

                                           za popunu radnih mjesta:

1. ARHIVIST na prikupljanju, obradi i sređivanju arhivskih fondova i zbirki iz perioda Domovinskog rata s područja Slavonije i Baranje, Bosanske Posavine i ostalih arhivskih fondova i zbirki 20. stoljeća

(M/Ž) -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti; prednost imaju profesor/ica ili magistar/ica povijesti
  • položen stručni ispit za arhivista
  • jedna godina radnog iskustva
  • aktivno znanje jednog stranog jezika
  • informatička osposobljenost i vještine
  • položen vozački ispit B kategorije

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu
  • domovnica (preslika)
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
  • životopis
  • elektronički zapis HZMO-a s podatcima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom «Natječaj za radno mjesto arhivist».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

2. ARHIVSKI TEHNIČAR/ka na obradi, sređivanju arhivskih fondova i zbirki, rješavanju zahtjeva stranaka i istraživača, manipulativni poslovi, rad s korisnicima gradiva i drugim poslovima u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu-Odjel u Novoj Gradiški

(M/Ž) -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

  • SSS;  gimnazija ili ekonomska škola,  IV stupanj stručne spreme;
  • jedna godina radnog iskustva
  • temeljna informatička osposobljenost
  • pasivno znanje engleskog jezika
  • položen stručni ispit za arhivskog tehničara/ku

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
  • domovnicu (preslika)
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
  • životopis
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz matične evidencije s podacima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Natječaj za radno mjesto arhivist“ ili s naznakom „Natječaj za radno mjesto arhivski tehničar/ka“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU

Ravnatelj: mr. sc. Ivan Medved

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close