Novosti

Javni natječaj za popunu radnog mjesta (arhivski tehničar/-ka)

R E P U B L I K A H R V A T S K A

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU

KLASA: 112-01/22-03/3

URBROJ: 125-01-22-1

Slavonski Brod,  09.11.2022.

Temeljem izdane Prethodne suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Klasa: 112-01/22-01/0338; Ur. broj: 532-02-01/1-22-02 od 25 listopada 2022. godine, te članka 10. Statuta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu DASB-a), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu DASB-a i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DASB-a, ravnatelj Arhiva objavljuje

                                            J A V N I   N A T J E Č A J

                                           za popunu upražnjenog radnog mjesta:

1. ARHIVSKI TEHNIČAR/ka na obradi, sređivanju arhivskih fondova i zbirki

(M/Ž) -1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

  • SSS društvenog smjera,  IV. stupanj stručne spreme;
  • temeljna informatička osposobljenost
  • pasivno znanje engleskog jezika
  • položen stručni ispit za arhivskog tehničara/-ku ili pripravnik s obvezom polaganja stručnog ispita.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u pozivu.

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
  • domovnicu (preslika)
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za arhivskog tehničara/-ku
  • životopis
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz matične evidencije s podacima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)
  • dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe SS ili potvrda Škole stranih jezika)

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Državnom arhivu u Slavonskom Brodu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Natječaj za radno mjesto arhivski tehničar/-ka“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU

Ravnatelj: mr. sc. Ivan Medved

 

TEKST NATJEČAJA (PDF)

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close