Novosti

Natječaj za zapošljavanje arhivista na zamjeni

natjecaj-2019

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu DASB-a), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), čl. 5. Pravilnika o radu DASB-a i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DASB-a, ravnatelj Arhiva raspisuje

N A T J E Č A J

I. Za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto: ARHIVIST (m/ž) na obradi i sređivanju arhivskih fondova i zbirki unutar Arhiva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

II. Uvjeti:

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
• aktivno znanje jednog stranog jezika
• informatička obrazovanost i vještine
• položen vozački ispit B kategorije

III. Uz prijavu treba priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– domovnica (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
– životopis
– uvjerenje HZZ-a da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih prije raspisivanja natječaja ili na dan raspisivanja natječaja
– elektronički zapis HZMO-a s podatcima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

IV. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

V. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom «Natječaj za radno mjesto arhivist».

VI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

RAVNATELJ DASB-a:
mr.sc. Ivan Medved

TEKST NATJEČAJA (PDF)

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close